Mimoriadne zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Združenie Urbarialistov Hlohovec
pozemkové spoločenstvo
Radlinského 13, 920 01 Hlohovec

O Z N A M U J E

Výbor pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec na

Mimoriadne zhromaždenie spoločenstva
ktoré sa uskutoční
dňa: 7. 9. 2020 t. j. v pondelok
o 16°° hod. v kine Úsmev Hlohovec

Prezentácia od 15:30 hod.
V prípade zastupovania člena PS je potrebné
doručiť splnomocnenie.

Skončili obmedzenia COVID 19

OZNAM
1. Nakoľko skončili obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
Kancelária spoločenstva zase od: 22. 6. 2020 – OTVORENÁ !
Pondelky od: 15°°do 17°°hod.
Valná hromada sa uskutoční 3.8.2020 vid: Samostatný oznam nižšie.

2. Týmto dávame do pozornosti trvale platnú: Ponuku na odpredaj palivového dreva.
Objednávky a ďalšie informácie v kancelárii,alebo na čísle tel: 0902 487409 p.Váry

Zhromaždenie spoločenstva 3.8.2020

Združenie Urbarialistov Hlohovec
pozemkové spoločenstvo
Radlinského 13, 920 01 Hlohovec

O Z N A M U J E

Výbor pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec na

Zhromaždenie spoločenstva
ktoré sa uskutoční
dňa: 3. 8. 2020 t. j. v pondelok
o 16°° hod. v kine Úsmev
HLOHOVEC

V prípade zastupovania člena PS je potrebné
doručiť splnomocnenie.