pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

                    O Z N A M U J E               

 Výbor lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec pozýva členov na

Mimoriadne

Zhromaždenie  spoločenstva

ktoré sa uskutoční

dňa: 13. 5. 2019  t. j. v pondelok

 o 16°° hod. v kine Úsmev v HLOHOVCI

V prípade zastupovania je potrebné doručiť splnomocnenie.