pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

POZVÁNKA

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva na

Mimoriadne

Zhromaždenie  spoločenstva

ktoré sa uskutoční

dňa:  28. 5. 2018  v pondelok

o 16°° hod. v kine Úsmev Hlohovec.

 

 V prípade zastupovania je potrebné splnomocnenie.