pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

O Z N A M

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec na:  mimoriadne zhromaždenie

spoločenstva

ktoré sa uskutoční

dňa:  22. 5. 2017  v pondelok

o 16°° hod. v kine Úsmev Hlohovec

Prezentácia bude od 15:30 hod. V prípade zastupovania

je potrebné doručiť splnomocnenie.

                                                                       Účasť  nutná!