pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

O Z N A M

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec na

 zhromaždenie  spoločenstva

ktoré sa uskutoční

dňa:  20.3. 2017   v pondelok

o 16°° hod. v kine Úsmev Hlohovec

Prezentácia bude od 15:30 hod. V prípade zastupovania

je potrebné doručiť splnomocnenie.