pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

O Z N A M

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec na:

doplňujúce zhromaždenie  spoločenstva

ktoré sa uskutoční

dňa:  30. 4. 2018   v pondelok

o 16°° hod. v kancelárii spoločenstva

 

V prípade zastupovania je potrebné splnomocnenie.